Včelia Hoľa – stredisko prírodnej výchovy  /  Ako vzdelávať o opeľovačoch?  /  video a obrys – Stavanie hotela pre divé včely

Stavanie hotela pre divé včely

Téma vzdelavacích aktivít: Stavanie hotela pre divé včely

Cieľ vzdelávania:
Informácie:
Študent: Dokáže rozpoznať včely / odlíšiť včely od iného hmyzu.
Pozná rozmanitosť včelích druhov.Vie o ich úlohe pri opeľovaní rastlín
Vie, ako opeľovače žijú a kde bývajú.Pozná ohrozenia a spôsoby ich ochrany.
Zručnosti:
Študent:
Dokáže uviesť mená niekoľkých druhov včiel a opísať ich životy.
Rozumie význam rovnováhy v prírode.Všima si ohrozenia a potrebu ochrany.
Vyvíja sa manuálne a esteticky
Postoje:
Uvedomenie si dôležitosti každej formy života.
Uvedomenie si, že je súčasťou prírody.
Aktívna účasť na ochrane prírody.

Metódy práce:
Diskusia, vizuálna demonštrácia, praktické činnosti

Učebné pomôcky:
Vzdelávacie sety, inštrukcie, vizualizácie, video materiál

Prebieh vzdelavania:
1. Úvod – učiteľ hovorí o rozmanitosti opeľovačov, ich životnom cykle, úlohe pri opeľovaní rastlín a potrebe ochrany. Používa informácie obsiahnuté v brožúre.
2. Realizačná časť – študenti postavia hotel pre včely z časti sady a potom ho vyplnia materiálmi, ako je opísané v brožúre. Môžete ľubovoľne zdobiť prvky a zabezpečiť, aby použité plastové materiály boli netoxické

Konspekt – Budowa hotelu dla dzikich pszczół