Pszczela Hala – ośrodek edukacji przyrodniczej  /  Blog  /  Mikroprojekt „Pszczoły-nasze wspólne dziedzictwo i nasza przyszłość”

Niewątpliwie pszczoła jest jednym z ważniejszych elementów ekosystemu, jednak jej rola wydaje się być jeszcze niedostatecznie doceniania. Fundacja wraz ze słowackim Partnerem projektu dostrzegła potrzebę kształtowania postaw sprzyjających realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, wskazując w tym obszarze na szczególną rolę pszczoły, która pełni jedną z najważniejszych ról w ekosystemie zapewniając równowagę środowiskową. 

Celem głównym mikroprojeku jest stworzenie nowego spakietyzowanego produktu turystycznego w postaci:
– mini skansenu pn. Pszczela Hala,
– aplikacji mobilnej dostępnej w wersji polskiej i słowackiej
– oferty warsztatów dla dzieci i młodzieży po polskiej i słowackiej stronie granicy.

Powstały w ramach mikroprojektu mini skansen wraz z aplikacją i warsztatami ma uświadomić  turystom oraz mieszkańcom pogranicza jak ważną rolę w zachowaniu naszego dziedzictwa przyrodniczego odgrywają pszczoły. Powstałe elementy mikroprojektu tj. tablice informacyjne, warsztaty on-line, publikacja mają zainteresować odbiorcę, a także przyczynić się do  podniesienia świadomości i kultury ekologicznej na  temat roli pszczół w kontekście przyszłych pokoleń. 

Cele projektu: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców

Okres realizacji;
01.2019-06.2020

Wartość projektu:   66 912,00 EUR
Koszt  z EFFR 49 996,64 EUR
Dofinansowanie  z  Unii  Europejskiej: 74,72%

Partnerzy:
Nadácia Turčianskej vodárenskej spoločnosti – zaturka.sk
Fundacja Ludzie-Innowacje-Design – flid.pl
Euroregion Beskidy – euroregion-beskidy.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.