Včelia Hoľa – stredisko prírodnej výchovy  /  Ako vzdelávať o opeľovačoch?  /  video a obrys – Modelovanie hmyzu z rôznych materiálov

Modelovanie hmyzu z rôznych materiálov

Konspekt - Modelowanie owadów z różnorodnych materiałów

Cieľ vzdelávania:
Informácie:
Študent:
Spoznávanie, čo sú včely / odlíšiť včely od iného hmyzu.
Pozná rozmanitosť včelích druhov.Vie o ich úlohe pri opeľovaní rastlín.Vie, ako opeľovače žijú a kde bývajú.
Pozná ohrozenia a spôsoby ich ochrany.
Zručnosti:
Študent:
Dokáže uviesť mená niekoľkých druhov včiel a opísať ich životy.
Rozumie význam rovnováhy v prírode.Všima si ohrozenia a potrebu ochrany.
Vyvíja sa manuálne a esteticky.
Postoje:
Uvedomenie si dôležitosti každej formy života.Uvedomenie si, že je súčasťou prírody.
Aktívna účasť na ochrane prírody

Metódy práce:
Diskusia, vizuálna demonštrácia, praktické činnosti.

Učebné pomôcky:
Video o modelovaní hmyzu z rôznych materiálov, pokyny, vizualizácie.

Prebieh vzdelavania:
1. Úvod – učiteľ hovorí o rozmanitosti opeľovačov, ich životnom cykle, úlohe pri opeľovaní rastlín a potrebe ochrany. Používa informácie obsiahnuté v brožúre. Deti sledujú knihu a film video.
2. Realizačná časť – študenti modelujú pomocou rôznych materiálov vrátane odpadu. Strihajú, montujú a farbiabez obmedzovania fantázie.

Prebieh vzdelavania:
1. Úvod – učiteľ hovorí o rozmanitosti opeľovačov, ich životnom cykle, úlohe pri opeľovaní rastlín a potrebe ochrany. Používa informácie obsiahnuté v brožúre.
2. Realizačná časť – študenti postavia hotel pre včely z časti sady a potom ho vyplnia materiálmi, ako je opísané v brožúre. Môžete ľubovoľne zdobiť prvky a zabezpečiť, aby použité plastové materiály boli netoxické