Pszczela Hala – ośrodek edukacji przyrodniczej  /  Jak edukować o zapylaczach?  /  Film i Konspekt – Modelowanie owadów z różnorodnych materiałów

Film i Konspekt – Modelowanie owadów z różnorodnych materiałów

Cele zajęć:
Wiadomości:
Poznaje czym są pszczoły.
Wie o różnorodności gatunków pszczół.
Wie o ich roli w zapylaniu roślin.
Wie jak żyją i mieszkają zapylacze.
Poznaje zagrożenia i sposoby ochrony.
Umiejętności:
Uczeń:
Umie opisać rodzaje pszczół i ich życie.
Rozumie wagę równowagi w przyrodzie.
Dostrzega zagrożenia i konieczność ochrony.
Rozwija się manualnie i estetycznie.
Postawy:
Świadomość wagi każdej formy życia.
Świadomość bycia częścią przyrody.
Aktywne uczestnictwo w ochronie przyrody.

Metody pracy:
Pogadanka, dyskusja, pokaz wizualny, działania praktyczne

Środki dydaktyczne:
Film wideo o modelowaniu owadów z różnorodnych materiałów, instrukcje, wizualizacje.

Przebieg zajęć:
1. Część wstępna – nauczyciel opowiada o różnorodności zapylaczy, ich cyklu życia, roli w zapylaniu roślin i potrzebie ochrony. Posługuje się informacjami zawartymi w broszurze. Dzieci oglądają książkę i film wideo.
2. Część realizacyjna – uczniowie modelują wykorzystując różnorodne materiały, także odpadowe. Wycinają, montują i kolorują bez ograniczania wyobraźni.

Konspekt - Modelowanie owadów z różnorodnych materiałów