Včelia Hoľa – stredisko prírodnej výchovy  /  Ako vzdelávať o opeľovačoch?  /  Video a obrys – Kreslenie včiel

Kreslenie včiel

Cieľ vzdelávania:
Informácie:
Študent:
Spoznávanie, čo sú včely / odlíšiť včely od iného hmyzu.
Pozná rozmanitosť včelích druhov.Vie o ich úlohe pri opeľovaní rastlín.
Vie, ako opeľovače žijú a kde bývajú.Pozná ohrozenia a spôsoby ich ochrany.
Zručnosti:
Študent:
Dokáže uviesť mená niekoľkých druhov včiel a opísať ich životy.
Rozumie význam rovnováhy v prírode.
Všima si ohrozenia a potrebu ochrany.
Vyvíja sa manuálne a esteticky.
Postoje:
Uvedomenie si dôležitosti každej formy života.
Uvedomenie si, že je súčasťou prírody.
Aktívna účasť na ochrane prírody.

Metódy práce:
Diskusia, vizuálna demonštrácia, praktické činnosti.

Učebné pomôcky:
Kniha Justyny ​​Kierat „Včely medonosné a včelovité“, video o kresbe hmyzu, pokyny, vizualizácie.

Prebieh vzdelavania:
1. Úvod – učiteľ hovorí o rozmanitosti opeľovačov, ich životnom cykle, úlohe pri opeľovaní rastlín a potrebe ochrany. Používa informácie obsiahnuté v brožúre. Deti sledujú knihu a film video.
2. Realizačná časť – Študenti kreslia včely obnovením zapamätaných prvkov ich stavby tela a farieb. Je dôležité, aby aktivizovali predstavivosť a individuálnu interpretáciu.